Stena Metall

Årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Detta är Stena Metall

Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på cirka 200 platser i tio länder och har 3 500 medarbetare. I nära samarbete med kunder och partners skapas nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället. Varje år återvinner koncernen nästan sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter. Därutöver levereras råvaror, stålprodukter och marina bränslen till kunder över hela världen. För att möta framtidens utmaningar och möjliggöra hållbara lösningar som stödjer övergången mot en mer cirkulär ekonomi bedrivs dessutom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.

ENKELT, TRYGGT OCH UTVECKLANDE

Förmågan att göra skillnad tar avstamp i Stena Metallkoncernens tre kärnvärden: Enkelt, Tryggt och Utvecklande. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar säkerställer en gemensam kultur, ökar tydligheten mot kund och stärker attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare.

Ansvarsfullt värdeskapande

Stena Metall påverkas i hög utsträckning av flera större trender. Utvecklingen påverkar Stena Metalls erbjudanden, affärsmodeller och interna processer, och medför stora möjligheter och utmaningar. Utifrån smarta, kundanpassade lösningar, ett stort fokus på innovation och god intern kontroll skapas värden för såväl kunder som kundernas kunder – men också ägare, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.Omvärldsfaktorer

Klimatförändringar & resursknapphet
Digitalisering & teknisk utveckling
Förändringar i lagstiftning
Tullar, handelshinder &  nya importregler
Befolkningstillväxt & urbanisering

Resurser

Naturresurser
Finansiella resurser
Mänskliga resurser

Vår affärsmodell

Tjänster inom design och resource management
Handel med råvaror - nya och återvunna
Resurshantering (återvinning & återanvändning)
Stor fokus på värdeskapande
Kontinuerliga investeringar i erbjudandet
Samarbeten & parterskap
Delegerat affärsmannaskap
Tydliga värderingar

Skapat värde

01
Ägare
Resultat före skatt X MSEK
02
Kunder
Effektivare och mer hållbara processer, värdeskapande råvaror
03
Samhälle
Arbetstillfällen, tillvaratagande av resurser, minskad miljöpåverkan
04
Medarbetare
Lön, kompetens­utveckling, pensions­inbetalningar
05
Leverantörer
Ersättning för varar och tjänster

Kontinuerliga investeringar i verksamheten

Året i siffror

27 391 MSEK

Nettoomsättning  (26 681)

1607 MSEK

EBITDA (1 657)

920 MSEK

Rörelseresultat (932)

6 524 MSEK

Eget kapital (5 737)

44.3 %

Soliditet (39)

3 497 Anställda

Medeltal anställda (3 756)

Koncernchefens kommentar

Stena Metallkoncernen är Nordens ledande återvinningsföretag. Verksamhetsåret 2018/2019 präglades av fortsatt tillväxt och satsning på nya återvinningslösningar. Marknaden präglades av ökad volatilitet och osäkerhet. Resultatet före skatt blev 1 004 MSEK.

Anders Jansson, VD och Koncernchef

Läs mer

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsarbetet inom Stena Metall spänner över många områden. Det största bidraget utgörs av lösningar som möjliggör en ökad återvinning och återanvändning av resurser. Därutöver bedrivs ett internt, kontinuerligt arbete för att minimera koncernens direkta och indirekta påverkan på miljön. Under verksamhetsåret har arbetet med att koppla hållbarhetsarbetet till FN:s globala mål för hållbar utveckling fortsatt.

För att stötta dotterbolagen och tydliggöra fokus, arbetar Stena Metall utifrån nedanstående fyra fokusområden.

Laddar innehåll...