6

Anställda

2

Platser

Stena Metallkoncernens externa finansiering sker via obligationsmarknaden och banksystemet. Under verksamhetsåret har en outnyttjad syndikerad revolverande kreditfacilitet om 1 000 MSEK förlängts. Kreditens löptid är till och med september 2022 med ett optionsår.

Under verksamhetsåret har ett flertal effektiviseringsprojekt genomförts inom cash management. Gemensamt för dessa projekt är att de både ökar säkerheten och minskar kostnaderna. Stor energi har även lagts ner inom credit management. Idag är en mycket stor andel av koncernens försäljning antingen kreditförsäkrad eller säkerställd på annat vis, till exempel genom remburs eller förskottsbetalning.

Hantering av valutakursrisker

Stena Metallkoncernen strävar alltid efter att finansiera verksamheten i rätt valuta. Kundfordringar och leverantörsskulder som innebär en valutarisk över tid, säkras kontinuerligt via valutaterminer. Högsta möjliga balans eftersträvas mellan tillgångar och skulder samt mellan intäkter och kostnader i främmande valutor.

Investeringsverksamheten

Den finansiella portföljen består av fyra delar. Basportföljen innehåller övervägande bolag med relativt stabil intjäningsförmåga och låg konjunkturkänslighet. Icke korrelerade tillgångar utgörs av hedgefonder med olika strategier och ingen eller mycket låg korrelation med aktiemarknaden. Den tredje delen utgörs av innehav i olika Private Equity-fonder med olika inriktning och olika geografiska marknader. Tradingportföljen utgörs främst av opportunistisk handel samt innehav som inte kan kategoriseras till någon av de övriga tre portföljerna.

stenametall.se/investor-relations