93

Anställda

1

Plats

1 176

MSEK Omsättning

För Stena Aluminium präglades året av fortsatt utveckling av lösningar som möjliggör cirkulära processer. Under året minskade tillväxttakten inom aluminiumindustrin, men den långsiktiga trenden för aluminium är dock positiv. Aluminium kan återvinnas oändligt antal gånger och har låg vikt, är starkt och rostar inte.

Fortsatt ökande efterfrågan på flytande aluminium

Den största delen av den producerade råvaran levereras som aluminiumtackor, men Stena Aluminium erbjuder även aluminium i flytande form. Utöver stora ekonomiska fördelar för kunden medför det också minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Efterfrågan har under de senaste två åren ökat med mer än 20 procent.

Cirkulära processer och minskade koldioxidutsläpp

Vid framställning av återvunnet aluminium genereras saltslagg, bestående av salt och aluminiumoxid. Stena Aluminium återvinner både saltet och aluminiumoxiden. Saltet går tillbaka in i processen, medan aluminiumoxiden säljs som råvara till andra industrier. Transporterna av saltslagg sker sedan hösten 2018 med tåg vilket har reducerat de transportrelaterade koldioxidutsläppen med cirka 70 procent.

Investering i fortsatt tillväxt

För att kunna fortsätta växa tillsammans med kunderna och vinna marknadsandelar, har Stena Aluminium beslutat att genomföra en om- och tillbyggnad av anläggningen i Älmhult. Projektet löper över flera år och det första steget togs under sommaren 2019.

stenaaluminium.com/sv