Verksamhetsåret 2018/2019 har präglats av en orolig omvärld där den allmänna osäkerheten skapat ett alltmer kortsiktigt beteende som i sig driver på den konjunkturella avmattningen. Marknadsförutsättningarna har varit mycket växlande för huvuddelen av våra verksamheter. Prisrörelserna på råvarumarknaderna har varit stora under året. Den pessimistiska marknadsbilden har förstärkts under verksamhetsårets senare del med relativt stora prisfall som följd.

Kina har som ett led i att förbättra miljön infört en mycket strikt importpolicy som medfört att landet på drygt ett år gått från att vara världens största importör av blandade avfallsslag av papper, plast och metaller till att vara stängt för denna import. Detta har orsakat ett kraftigt ökat utbud i resten av världen av dessa material för återvinning, vilket pressat priserna rejält.

Samtidigt som de volatila marknadsförutsättningarna varit en utmaning för alla, så har vi fortsatt utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt.

Med en kombination av ett kontinuerligt förbättringsarbete och fokuserade investeringar fortsätter vi att växa. Jag är imponerad av det engagemang och affärsmannaskap som visats genom hela koncernen under året. Det är ett bevis på att ett tydligt delegerat mandat till rätt människor med rätt kompetens kan skapa framgång även i mer utmanande tider. Jag är speciellt nöjd med kvaliteten och kreativiteten i vårt resultatorienterade affärsmannaskap, vilket genererar många nya värdeskapande projekt och samarbeten.

Jag är speciellt nöjd med kvaliteten och kreativiteten i vårt resultatorienterade affärsmannaskap, vilket genererar många nya värdeskapande projekt och samarbeten.

Stena Recycling visar en fortsatt mycket positiv utveckling. Som Nordens ledande återvinningsföretag fortsätter vi att flytta fram våra positioner på marknaden parallellt med att vi fortsätter att investera i nya lösningar för att ytterligare öka förädlingsgraden i vår återvinning. Vårt stora nätverk av filialer nära våra kunder utgör en solid grund för Stena Recyclings goda tillväxt. Drygt 170 filialer som sammanlänkas via en allt effektivare logistik med regionala såväl som mer centrala produktionsenheter fortsätter skapa nya spännande lösningar för våra kunder såväl som för oss själva. Stena Nordic Recycling Center (SNRC) utgör navet i den infrastruktur för industriell materialåtervinning som vi etablerat i koncernen och SNRC har fortsatt bidragit till väsentligt ökade återvinningsgrader och ett högre kvalitetsutbyte. Vi fortsätter investera i SNRC och har utöver produktivitetshöjande förbättringar i existerande linjer startat fyra nya återvinningsprocesser under verksamhetsåret. Glädjande är också att vi tillsammans med flertalet kunder inlett djupare samarbeten för att tillsammans söka hitta nya, hållbara lösningar. Med dessa fokuserade, värdeskapande projekt skapas riktigt spännande cirkulära lösningar till gagn för alla parter. Utnämningen av Stena Recycling som Sveriges mest hållbara varumärke (B2B) 2018 var ett glädjande bevis på att vi är på rätt väg.

På en allt kärvare marknad förstärkte Stena Aluminium sin starka marknadsposition under året.

Under året avyttrades Stena Components verksamhet i Molkom för att skapa fullt fokus på förbättringsarbetet i huvudanläggningen i Nybro.

I en successivt svagare marknad fortsätter Stena Stål göra mer möjligt via ett kundnära förbättringsarbete med fokus på kvalitet och effektivitet.

Stena Oil levererar ett förbättrat resultat och har stärkt sin ställning som den ledande, kvalitetssäkrade leverantören på den skandinaviska marknaden.

Stena Metall Finans visar ett mycket gott resultat för året samtidigt som man levererar ett fortsatt mycket starkt stöd till våra övriga verksamheter vad avser cash management och riskfrågor och därmed bidrager till en totalt sett god finansiell disciplin i Stena Metallkoncernen.

Vi lägger stort fokus vid forskning och utveckling. Vid sidan av vår egen R&D-enhet jobbar vi i nära samverkan med flertalet universitet och högskolor för att söka nya återvinningslösningar. På SNRC har vi skapat Stena Recycling Lab, en testarena för ny återvinningsteknik och utveckling av nya, hållbara produkter. Denna mötesplats för entreprenörer, forskare, studenter och företag fungerar som en katalysator för innovation och utveckling inom återvinningsområdet. Två av de områden som är i fokus är ”automation för förbättrad återvinning och säkrare arbetsmiljö” samt att skapa nya produkter av komplicerade avfallstyper.

Genom vårt verksamhetsområde New Ventures har vi en bra kanal för att omsätta nya idéer till nya affärslösningar. Under året har vi bl a lanserat flera nya byggprodukter tillverkade av återvunnet material samt en digital plattform för att öka återanvändningen av vitvaror som dessutom resulterade i utmärkelsen ”Årets nytänkare inom fastighetsbranschen 2019” av Öresundsinstitutet (Sverige).

Återvinning av lithium-jonbatterier är ett annat fokusområde där vi i nära samarbete med fordonsindustrin vill ligga i framkant. Samtidigt som vi, bl a genom forskning, söker nya och bättre återvinningslösningar för batterier har vi tecknat avtal med flertalet fordonstillverkare för hantering av lithium-jonbatterier där vi, utöver återvinning, i ett första steg introducerar återanvändningslösningar där de första installationerna av så kallade energilager sker under innevarande verksamhetsår.

Det finns en stabil grund i vårt samlade affärsmannaskap. Samtidigt som vårt ständiga förbättringsarbete med full kraft verkar inom alla våra verksamheter vill vi fortsätta växa. Med fokus på effektivt utnyttjande av våra egna såväl som våra partners resurser ser vi goda tillväxtmöjligheter för huvuddelen av våra verksamheter.

I skrivande stund fortsätter konjunkturen att försvagas. Situationen på råvarumarknaderna har förvärrats under hösten och läget ser ut att bestå minst året ut och kanske en bit in på nästa kalenderår. Stora prisrörelser och perioder av ökad marknadsoro utgör återkommande utmaningar som vi måste förhålla oss till. Vår finansiella ställning är stark och med en bibehållen finansiell disciplin står vi väl rustade för att på bästa sätt hantera läget. Om nuvarande marknadsförutsättningar består blir det dock svårare att försvara det gångna årets fina resultat.

 

Anders Jansson, Göteborg, oktober 2019